Kinderalimentatie laat het goed regelen

kinderalimentatieUitgangspunt bij het vaststellen van kinderalimentatie is dat een kind er na de scheiding er financieel niet op achteruit mag gaan. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en de kosten daarvan.

De kosten van de kinderen (de behoefte) worden berekend aan de hand van het gezamenlijke besteedbaar inkomen van partijen kort voor de scheiding en de leeftijd van de kinderen. Ieder van de ouders moet naar verhouding van hun besteedbare inkomens bijdragen in de kosten van de kinderen.

Belangrijk

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 geldt dat het gehele kindgebonden budget dat een ouder voor een kind ontvangt wordt beschouwd als inkomen van deze ouder.

Vrijblijvend kennis maken?

Na de berekening van de verhouding van ieders bijdrage in de kosten van de kinderen zal moeten worden berekend of de onderhoudsplichtige ook daadwerkelijk voldoende draagkracht heeft om de betreffende bijdrage in de kosten van de kinderen te kunnen voldoen.

De plicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen staat los van het ouderlijk gezag en de zorgverdeling van de kinderen; ook wanneer een ouder niet belast is met het ouderlijk gezag en/of geen omgang met het kind heeft blijft de alimentatieplicht bestaan. Ook wanneer het kind niet door de biologische ouder is erkend kan deze ouder als verwekker van het kind verplicht worden tot het voldoen van een onderhoudsbijdrage.

Duur kinderalimentatie

De financiële verplichting om voor kinderen te zorgen loopt totdat zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Mocht een jongmeerderjarige (van 18, 19 of 20 jaar) werken en daarmee in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien dan kan eventueel worden verzocht om de alimentatie te stoppen.

In afwijking van de wettelijke regels die gelden tot 21 jaar wordt in onderling overleg door de ouders regelmatig afgesproken om de kinderen financieel te blijven steunen totdat zij hun studie hebben volbracht waaraan dan vaak een maximum leeftijd wordt gekoppeld.

Wijziging

Wanneer zich een wijziging in de situatie van één van de ouders voordoet dan kan dat een reden zijn om de kinderalimentatie te wijzigen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand werkloos wordt met als gevolg een veel lager inkomen of wanneer iemand een andere baan krijgt met juist een veel hoger inkomen. Ook wanneer er sprake is van een nieuw gezin, dan zal daarmee bij de berekening van de kinderalimentatie rekening gehouden moeten worden.

Indexering

Net als de inkomens, gaat ook de alimentatie ieder jaar met een bepaald percentage omhoog. Dat percentage wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Justitie. Partijen kunnen onderling afwijken van het wettelijke percentage.

Fiscale aspecten

Betaalde kinderalimentatie is fiscaal niet aftrekbaar. Voor 1 januari 2015 was er via de post buitengewone lastenaftrek wel een fiscale teruggave mogelijk voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar. Deze mogelijkheid is per 1 januari 2015 vervallen.

Ontvangen kinderalimentatie wordt niet beschouwd als inkomen zodat daarover geen belasting hoeft te worden betaald.